05 Avr

Entretenir ses pointes pour maximiser sa longueur, cheveux crepus

Entretenir ses pointes pour maximiser sa longueur, cheveux crepus